Nghiên cứu, phân tích

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và tổ chức, bộ phận nghiên cứu KEVS hướng tới cung cấp những sản phẩm phân tích có chất lượng phù hợp với khách hàng có thời gian đầu tư hơn 6 tháng cũng như những khách hàng giao dịch thường xuyên.Bộ phận nghiên cứu sẽ đưa ra các báo cáo nghiên cứu về thị trường chứng khoán theo định kỳ: ngày, tuần, tháng, quí, năm. Những sản phẩm báo cáo phân tích sẽ đưa ra các ý tưởng đầu tư và các phân tích tin tức và sự kiện ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Quý khách hàng sẽ được cập nhật các báo cáo chuyên sâu về các công ty, ngành và thị trường theo định kỳ hàng quý và hàng năm.Bộ phận nghiên cứu KEVS có tham vọng cung cấp kịp thời các báo cáo phân tích sâu sắc trong đó đưa ra các kiến nghị đầu tư dựa trên phân tích cơ bản để hỗ trợ khách hàng ra quyết định đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *