Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 18.00
ACE 25.20 0.00%
ACS 15.50 0.00%
AMS 6.10 0.00%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.10 0.00%
BCC 6.50 0.00%
BCE 6.13 0.00%
BDT 11.50 0.00%
BHC 2.10 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 60.00 +0.50%
BT6 5.30 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 15.70 +3.97%
BTS 5.30 0.00%
BXH 10.30 -9.65%
C32 26.80 +2.88%
C36 13.70 0.00%
C47 9.42 -0.21%
C69 5.20 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 12.00 0.00%
CC4 8.00 0.00%
CCH 5.70 +14.00%
CCI 14.90 0.00%
CCM 32.40 +9.83%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.10 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.50 -2.12%
CEG 8.00 0.00%
CEN 20.80 +9.47%
CEO 14.10 +6.02%
CH5 20.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.67 +0.75%
CII 26.80 +1.52%
CIP 6.00 0.00%
CLH 17.00 0.00%
CMS 3.50 +2.94%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.00 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.30 -0.43%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 157.00 +4.67%
CTI 28.20 +0.36%
CTN 0.60 0.00%
CTR 26.00 +1.17%
CTX 26.00 0.00%
CVT 30.20 +2.37%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 68.00 0.00%
DAC 13.00 0.00%
DAG 9.18 +2.57%
DC1 11.40 0.00%
DC2 7.50 0.00%
DC4 9.70 -9.35%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.50 0.00%
DHA 29.30 +1.38%
DID 3.90 0.00%
DIG 17.90 +2.87%
DIH 12.00 -8.40%
DL1 37.00 +0.27%
DND 15.00 -11.76%
DNP 24.40 +6.09%
DOC 11.00 0.00%
DPG 50.00 +3.09%
DPS 1.20 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 0.00%
DXV 3.80 0.00%
G36 5.70 +14.00%
GKM 12.60 +1.61%
GMX 24.20 0.00%
GND 21.60 0.00%
GTH 4.60 0.00%
GTN 9.10 -0.33%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.30 +4.29%
HBC 26.40 +1.73%
HC3 26.40 +0.38%
HCC 16.60 0.00%
HCI 3.40 0.00%
HEC 18.00 0.00%
HEJ 15.00 +5.63%
HHG 4.70 +2.17%
HID 3.00 +5.63%
HLG 9.21 -6.97%
HLY 15.50 0.00%
HMS 31.90 0.00%
HOM 3.80 0.00%
HPM 11.60 0.00%
HT1 11.95 -0.42%
HTC 24.50 +3.38%
HU1 9.90
HU3 12.45 +1.22%
HU4 10.30 0.00%
HVX 3.98 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 6.60 -1.49%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 31.90 +10.00%
IJC 9.20 +0.77%
ITQ 3.60 +2.86%
KDM 4.10 -8.89%
KSB 36.80 +1.24%
KTT 7.90 0.00%
L10 17.75 +6.93%
L12 6.30 0.00%
L14 42.20 0.00%
L18 9.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.50 +2.85%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.26 -0.54%
LCS 3.10 -8.82%
LHC 48.10 +1.26%
LIC 5.30 0.00%
LIG 4.00 0.00%
LM8 25.00 +0.60%
LMI 15.00 +36.36%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.90 0.00%
MBG 2.70 +8.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 +6.67%
MCT 18.60 0.00%
MDG 12.00 +0.84%
MEC 2.50 0.00%
MST 3.50 -2.78%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.10 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.98 0.00%
NDX 16.20 +8.00%
NHA 9.00 -3.23%
NHC 39.00 0.00%
NKG 17.00 +6.92%
NMK 10.00 +13.64%
NNC 51.80 +1.97%
NTB 0.40 0.00%
NTP 47.90 +0.84%
PCC 17.00 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 16.30 +1.24%
PNT 6.40 -14.67%
PPG 0.90 0.00%
PTC 6.39 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.00 -9.09%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.43 -0.41%
PXL 2.50 +4.17%
PXM 0.40 0.00%
PXS 5.14 +0.19%
PXT 1.98 -5.71%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.70 0.00%
RCC 14.90 -2.61%
RCD 14.60 -12.05%
REE 31.75 +1.11%
ROS 49.90 -2.54%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.50 0.00%
S72 6.50 0.00%
S74 4.40 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 5.50 +3.77%
SAV 9.30 +6.90%
SBA 14.80 +0.68%
SC5 31.35 +7.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 7.30 0.00%
SCJ 3.00 +3.45%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 +4.17%
SD3 3.20 0.00%
SD4 8.60 +1.18%
SD5 8.00 +3.90%
SD6 5.40 -1.82%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.40 -1.33%
SDA 2.60 0.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 30.30 0.00%
SDP 1.80 +5.88%
SDT 6.20 -4.62%
SDU 10.20 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.70 -1.33%
SHP 21.80 -0.91%
SIC 11.60 +0.87%
SII 18.35 0.00%
SJC 6.40 +3.23%
SJE 26.00 0.00%
SJG 8.60 0.00%
SJM 0.70 0.00%
SJS 20.75 0.00%
STL 1.30 0.00%
STV 12.00 +14.29%
SVN 2.40 0.00%
TA6 7.10 0.00%
TA9 13.30 0.00%
TBT 2.00 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.62 -1.50%
TEC 7.00 0.00%
TGG 14.50 0.00%
THG 31.50 -4.26%
TKC 24.50 -7.20%
TLD 13.80 +4.55%
TLT 9.00 -8.16%
TMW 11.60 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 7.07 -6.97%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 17.80 +9.88%
TTL 7.90 +9.72%
TTZ 7.90 +3.95%
TV2 98.60 +3.79%
TV3 53.90 +10.00%
TV4 18.80 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.90 0.00%
UDC 3.29 -0.30%
UIC 25.45 +4.52%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 13.80 +2.22%
V15 0.20 0.00%
V21 14.40 0.00%
VC1 11.70 -10.00%
VC2 14.50 +7.41%
VC3 18.60 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 13.90 +4.51%
VC9 13.00 0.00%
VCC 12.00 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.30 +4.85%
VCS 88.00 +1.62%
VCT 9.00 0.00%
VE1 14.40 +3.60%
VE2 11.50 0.00%
VE3 11.00 +0.92%
VE9 4.10 -4.65%
VES 1.20 0.00%
VGC 22.20 +1.37%
VGV 10.00 0.00%
VHL 42.20 0.00%
VIT 12.60 0.00%
VLB 25.10 0.00%
VNE 6.48 0.00%
VTS 13.00 0.00%
VTV 14.80 0.00%
VVN 4.50 0.00%
VXB 15.20 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

HT1: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Mã chứng khoán: HT1 Mã ISIN: VN000000HT12 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018 Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: 26/04/2018 - Địa điểm thực hiện: Tại TP.Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau). - Nội dung họp: 1.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018. 2.     Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 3.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017. 4.     Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 5.     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm