Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.70 -0.40%
ACS 14.10 0.00%
AMS 7.50 -1.32%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.10 0.00%
BCC 6.90 0.00%
BCE 6.75 -0.88%
BDT 14.00 0.00%
BHC 3.40 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 34.20 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 60.50 -4.87%
BT6 5.30 +6.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.30 -1.81%
BTS 4.60 +2.22%
BXH 16.30 0.00%
C32 35.50 -1.66%
C36 13.70 0.00%
C47 14.80 0.00%
C69 5.60 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 10.50 0.00%
CC1 18.00 0.00%
CC4 7.50 -13.79%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.00 0.00%
CCM 32.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.00 -1.73%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.00 0.00%
CEG 9.80 0.00%
CEO 16.00 +3.23%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.70 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.45 0.00%
CII 32.00 -3.47%
CIP 10.00 0.00%
CLH 17.20 0.00%
CMS 4.00 -2.44%
CNN 16.30 0.00%
CNT 2.20 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 22.90 -0.43%
CT3 6.70 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 138.20 -5.34%
CTI 33.30 -2.06%
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.00 -0.83%
CTX 27.10 0.00%
CVT 49.20 0.00%
CX8 10.00 0.00%
CYC 1.70 0.00%
D2D 78.00 0.00%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.94 -3.05%
DC1 13.30 0.00%
DC2 6.50 0.00%
DC4 10.70 0.00%
DCF 7.50 0.00%
DCT 0.80 0.00%
DGT 11.50 +15.00%
DHA 28.45 -1.56%
DID 3.90 0.00%
DIG 21.70 -5.24%
DIH 12.30 0.00%
DL1 41.60 0.00%
DND 22.00 +1.38%
DNP 18.00 -5.26%
DOC 11.00 0.00%
DPG 55.80 -2.11%
DPS 1.70 +6.25%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 0.00%
DXV 3.91 -2.25%
G36 5.50 0.00%
GKM 12.00 -0.83%
GMX 25.00 0.00%
GND 17.60 -14.56%
GTH 4.50 0.00%
GTN 11.50 +4.07%
H11 4.00 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 9.50 -1.04%
HBC 46.80 -0.64%
HC3 27.50 0.00%
HCC 18.40 -0.54%
HCI 3.90 0.00%
HEC 21.40 0.00%
HEJ 14.50 +13.28%
HHG 5.50 -3.51%
HID 2.99 -0.33%
HLG 9.70 0.00%
HLY 15.60 0.00%
HMS 34.30 -1.72%
HOM 3.90 0.00%
HPM 13.70 0.00%
HT1 13.50 -2.88%
HTC 29.00 +0.35%
HU3 13.65 -0.73%
HU4 10.00 -0.99%
HVX 4.26 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 47.00 0.00%
ICG 6.40 -1.54%
ICI 9.00 0.00%
ICN 39.70 0.00%
IDV 32.50 0.00%
IJC 9.70 -1.62%
ITQ 2.90 +3.57%
KDM 2.50 -3.85%
KSB 37.25 -4.24%
KTT 4.90 0.00%
L10 17.50 -1.96%
L12 6.20 0.00%
L14 59.00 -1.67%
L18 9.00 -1.10%
L45 3.50 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.00 0.00%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.90 -1.00%
LCS 4.40 -8.33%
LHC 55.00 0.00%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.20 +2.44%
LM8 25.00 -2.72%
LMI 10.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.30 0.00%
MBG 2.30 -4.17%
MCC 14.50 +2.11%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.70 0.00%
MCT 16.20 0.00%
MDG 12.00 +0.84%
MEC 3.10 -3.12%
MST 3.50 -2.78%
MTS 16.30 0.00%
MVC 11.40 -0.87%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.60 +5.26%
NDX 17.40 -2.79%
NHA 11.70 0.00%
NHC 39.10 0.00%
NKG 23.40 -4.49%
NMK 9.50 0.00%
NNC 52.60 -0.19%
NTB 0.50 0.00%
NTP 55.80 -0.36%
PCC 18.50 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 19.60 -1.51%
PNT 8.50 0.00%
PPG 0.60 0.00%
PTC 5.90 0.00%
PTD 13.50 0.00%
PTE 4.90 0.00%
PTO 13.00 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.15 -0.46%
PXL 3.30 -2.94%
PXM 0.30 0.00%
PXS 7.10 0.00%
PXT 3.02 -1.31%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.10 0.00%
RCC 14.40 +5.88%
RCD 19.00 0.00%
REE 37.20 -2.11%
ROS 87.60 -6.61%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 19.30 -2.53%
S74 5.30 0.00%
S96 0.60 0.00%
S99 5.30 +1.92%
SAV 9.56 -4.40%
SBA 15.70 0.00%
SC5 29.00 0.00%
SCC 1.70 0.00%
SCI 8.20 0.00%
SCJ 3.50 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 -1.96%
SD3 2.40 -4.00%
SD4 9.50 -2.06%
SD5 8.00 0.00%
SD6 7.40 0.00%
SD7 2.80 +3.70%
SD8 0.20 0.00%
SD9 8.20 -1.20%
SDA 2.90 +7.41%
SDB 1.70 0.00%
SDC 10.50 0.00%
SDE 1.00 +11.11%
SDG 32.00 +2.56%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 33.00 0.00%
SDP 2.60 0.00%
SDT 7.40 +1.37%
SDU 9.90 -10.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.40 -2.74%
SHP 22.70 -1.30%
SIC 10.30 -0.96%
SII 22.50 +5.14%
SJC 6.50 -9.72%
SJE 27.00 0.00%
SJG 8.00 0.00%
SJM 0.70 0.00%
SJS 24.90 0.00%
STL 0.90 0.00%
STV 12.60 0.00%
SVN 2.20 0.00%
TA6 7.50 0.00%
TA9 13.60 -2.16%
TBT 1.10 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 2.86 +5.93%
TEC 7.00 0.00%
THG 39.40 -0.51%
TKC 26.10 -1.14%
TLD 10.15 0.00%
TLT 12.00 0.00%
TMW 11.00 0.00%
TNB 8.80 +12.82%
TNI 6.06 +0.17%
TNM 4.80 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.70 +7.74%
TTL 9.30 0.00%
TTZ 5.90 +7.27%
TV1 17.10 +4.91%
TV2 103.80 0.00%
TV3 34.80 +0.58%
TV4 19.80 +7.03%
TVA 15.80 -1.25%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.30 +6.90%
UDC 3.49 +2.65%
UIC 29.85 +2.58%
USC 7.80 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 10.70 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 9.60 0.00%
VC1 14.40 0.00%
VC2 13.10 +0.77%
VC3 20.10 +2.03%
VC5 1.20 0.00%
VC6 8.10 -1.22%
VC7 15.80 +5.33%
VC9 11.00 -2.65%
VCC 12.20 -0.81%
VCE 8.00 0.00%
VCG 20.50 -1.91%
VCS 115.20 +2.40%
VCT 5.40 0.00%
VE1 18.30 +2.23%
VE2 11.40 0.00%
VE3 10.50 -1.87%
VE9 5.30 +1.92%
VES 0.90 0.00%
VGC 22.70 -1.73%
VGV 10.20 0.00%
VHL 46.80 0.00%
VIT 13.80 0.00%
VLB 34.00 0.00%
VNE 8.20 -0.61%
VTS 14.50 0.00%
VTV 14.50 -8.80%
VVN 4.70 -14.55%
VXB 12.10 0.00%
X18 3.70 0.00%
XMD 4.10 0.00%

S72: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 16/04/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 Mã chứng khoán: S72 Mã ISIN: VN000000S727 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm