Công Ty
AGF ( HSX )
6 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Mã CK       
     
  2016 2015 2014 2013
ĐỊNH GIÁ  - - - -
      EPS  151.000 -95.182 2,565.454 1,257.273
      Thư giá  28,133.458 30,482.268 30,754.533 29,164.530
      Cổ tức /cp  - 2,500.000   909.091
      Tỷ suất cổ tức  28.09% 17.61%   6.18%
      Doanh Thu/CP   117,070.389 84,257.352 98,909.123 180,082.474
TĂNG TRƯỞNG  - - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - 238.11% -37.19%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -5.03% - -9.02% 6.48%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - 238.11% -37.19%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -3.67% - -1.54% 43.83%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -12.87% - -4.47% 40.78%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - - -
      Lợi nhuận gộp biên  6.74% 9.86% 12.15% 12.15%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.12% -0.11% 3.25% 1.22%
      Lợi nhuận ròng biên  0.13% -0.11% 2.59% 0.70%
      EBITDA  1.902 4.737 3.632 2.296
      ROA  0.17% - 3.23% 1.12%
      ROE  0.52% - 8.56% 2.89%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - - -
      Thanh toán hiện tại  1.252 1.076 1.354 1.284
      Thanh toán nhanh  0.843 0.284 0.607 0.544
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản         
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  34.34% 39.97% 41.98% 47.05%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu         
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - - -
      Vòng quay phải thu  3.708 - 4.587 7.110
      Vòng quay phải trả  3.668 - 7.235 11.940
      Vòng quay tồn kho  3.476 - 2.927 3.564
      Chu kỳ tiền mặt  104.191 - 153.829 123.190
      Vòng quay tổng tài sản  1.325 - 1.245 1.602
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - - -
      Vòng quay tài sản cố định  9.850 - 8.635 8.753
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm