Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.40 -6.27%
ACS 14.10 0.00%
AMS 8.10 +6.58%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.50 +4.17%
BCC 8.10 +6.58%
BDT 14.50 0.00%
BHC 3.30 0.00%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BT6 4.20 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.90 -0.59%
BTS 4.50 0.00%
BXH 16.30 0.00%
C36 13.70 0.00%
C69 5.30 +8.16%
C71 10.10 0.00%
C92 10.00 0.00%
CC1 16.30 0.00%
CC4 12.70 0.00%
CCH 7.30 0.00%
CCM 24.90 +1.63%
CCV 35.00 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 8.00 0.00%
CEG 9.50 0.00%
CEO 11.50 -4.17%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.70 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.80 -0.63%
CMS 3.80 -2.56%
CNN 14.20 0.00%
CNT 2.90 -14.71%
CQT 2.90 0.00%
CSC 24.40 -0.41%
CT3 7.10 0.00%
CT6 6.50 0.00%
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.50 +0.82%
CTX 25.70 0.00%
CX8 10.00 0.00%
CYC 2.00 0.00%
DAC 13.00 0.00%
DC1 13.00 0.00%
DC2 6.50 0.00%
DC4 10.80 -5.26%
DCF 9.70 0.00%
DCT 0.70 0.00%
DGT 11.00 0.00%
DID 5.00 0.00%
DIH 12.20 0.00%
DL1 44.70 -0.67%
DND 17.10 0.00%
DNP 18.10 -6.70%
DOC 11.00 0.00%
DPG 59.50 -2.78%
DPS 1.70 -5.56%
DSG 10.00 0.00%
DTV 18.00 0.00%
G36 5.70 -1.72%
GKM 13.10 -0.76%
GMX 25.00 0.00%
GND 26.70 0.00%
GTH 5.00 0.00%
H11 9.70 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 12.00 0.00%
HC3 28.00 +1.82%
HCC 16.50 -0.60%
HCI 4.50 0.00%
HEC 21.50 0.00%
HEJ 13.00 0.00%
HHG 5.70 -3.39%
HLY 15.60 0.00%
HMS 34.10 +4.28%
HOM 4.10 0.00%
HPM 15.10 +0.67%
HTC 27.10 0.00%
HU4 9.00 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 50.30 0.00%
ICG 6.20 -3.12%
ICI 9.00 0.00%
ICN 31.00 +13.55%
IDV 32.20 0.00%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.60 -3.70%
KTT 5.90 0.00%
L12 6.20 0.00%
L14 60.00 +1.69%
L18 8.60 0.00%
L45 3.30 0.00%
LAI 10.00 0.00%
LCC 3.10 0.00%
LCS 4.00 0.00%
LHC 56.00 0.00%
LIC 8.00 0.00%
LIG 4.00 +2.56%
LMI 10.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.20 +4.76%
MBG 2.60 0.00%
MCC 13.00 -5.80%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.00 0.00%
MCT 16.60 0.00%
MEC 2.90 0.00%
MST 3.10 +3.33%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 -1.87%
NAC 6.00 0.00%
NDX 14.90 -1.32%
NHA 11.90 -2.46%
NHC 36.40 0.00%
NMK 12.00 0.00%
NTB 0.60 +20.00%
NTP 64.00 +0.79%
PCC 17.60 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 10.30 0.00%
PHC 17.30 0.00%
PNT 9.30 +14.81%
PPG 0.70 -12.50%
PTD 13.50 0.00%
PTE 6.30 -14.86%
PTO 13.00 0.00%
PVA 0.50 -16.67%
PVV 1.40 +7.69%
PX1 10.00 0.00%
PXL 3.80 +11.76%
PXM 0.30 -25.00%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.00 0.00%
RCC 18.10 +14.56%
RCD 23.00 +15.00%
S12 0.90 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.00 -2.78%
S74 5.00 0.00%
S96 0.50 0.00%
S99 5.10 0.00%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 3.60 +9.09%
SD1 2.00 0.00%
SD2 4.60 -2.13%
SD3 2.70 0.00%
SD4 9.40 0.00%
SD5 9.70 0.00%
SD6 6.40 0.00%
SD7 3.40 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 8.40 0.00%
SDA 3.00 0.00%
SDB 1.40 +7.69%
SDC 14.40 0.00%
SDE 2.70 -10.00%
SDG 20.00 0.00%
SDJ 7.90 -14.13%
SDN 35.00 0.00%
SDP 2.70 0.00%
SDT 7.80 0.00%
SDU 11.50 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SIC 13.90 +7.75%
SJC 13.00 -1.52%
SJE 27.00 -3.57%
SJG 7.20 0.00%
SJM 0.80 0.00%
STL 0.60 +20.00%
STV 10.30 -12.71%
SVN 2.20 -8.33%
TA6 7.00 0.00%
TA9 14.20 -5.33%
TBT 1.10 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TKC 26.50 -0.75%
TLT 12.00 +0.84%
TMW 11.10 0.00%
TNB 5.50 -1.79%
TNM 4.00 +14.29%
TRT 9.00 0.00%
TTC 18.00 -2.70%
TTL 9.70 0.00%
TTZ 5.50 -1.79%
TV2 115.00 0.00%
TV3 25.30 0.00%
TV4 15.80 0.00%
TVA 18.10 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.80 -9.28%
USC 7.80 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 11.00 0.00%
V15 0.40 -20.00%
V21 18.90 -2.58%
VC1 12.00 0.00%
VC2 15.00 +5.63%
VC3 18.50 -5.61%
VC5 1.20 0.00%
VC6 8.60 0.00%
VC7 17.50 0.00%
VC9 12.50 -3.85%
VCC 11.20 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.10 -3.35%
VCS 232.00 -1.82%
VCT 5.40 0.00%
VE1 18.80 -1.05%
VE2 11.40 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 7.00 +2.94%
VES 1.10 0.00%
VGC 24.20 -1.63%
VGV 10.50 +1.94%
VHL 47.30 0.00%
VIT 14.90 -3.25%
VLB 36.10 0.00%
VTS 14.00 0.00%
VTV 14.80 0.00%
VVN 4.80 +9.09%
VXB 13.40 +9.84%
X18 4.30 0.00%
XMD 4.10 0.00%

RCD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Mã chứng khoán: RCD Mã ISIN: VN000000RCD8 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018 Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2018 - Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM - Nội dung tổ chức Đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2018. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm