Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 20.00
ACE 27.00 +3.45%
ACS 12.00 0.00%
AMS 7.10 +14.52%
ASD 0.70 0.00%
B82 2.50 +4.17%
BCC 7.20 +1.41%
BCE 5.60 0.00%
BDT 15.50 0.00%
BHC 2.40 -11.11%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 84.20 +0.84%
BT6 5.50 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.50 +1.23%
BTS 4.90 +8.89%
BXH 15.50 0.00%
C32 38.10 +0.53%
C36 13.70 0.00%
C47 16.80 -1.75%
C69 6.40 +3.23%
C71 11.00 0.00%
C92 9.70 0.00%
CC1 19.50 0.00%
CC4 9.70 +14.12%
CCH 7.30 0.00%
CCI 15.80 0.00%
CCM 31.00 0.00%
CCV 30.10 0.00%
CDC 17.25 +0.88%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 23.20 -0.43%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.50 0.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 9.40 0.00%
CID 2.50 0.00%
CIG 2.80 -6.98%
CII 37.50 +1.08%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.00 0.00%
CMS 4.60 0.00%
CNN 13.00 +1.56%
CNT 2.30 +15.00%
CQT 6.00 0.00%
CSC 27.50 -3.17%
CT3 7.00 -1.41%
CT6 6.00 0.00%
CTD 211.00 +0.48%
CTI 37.00 +1.09%
CTN 0.90 0.00%
CTR 25.20 +3.28%
CTX 28.70 +9.96%
CVT 52.90 -0.38%
CX8 9.90 0.00%
CYC 1.80 -5.26%
D2D 68.60 +2.39%
DAC 9.00 0.00%
DAG 9.46 +0.11%
DC1 13.80 -2.82%
DC2 6.80 0.00%
DC4 8.70 -8.42%
DCF 10.40 0.00%
DCT 1.10 -8.33%
DGT 10.50 0.00%
DHA 33.20 +0.30%
DID 5.00 0.00%
DIG 22.50 -0.66%
DIH 12.80 -1.54%
DL1 44.00 0.00%
DND 16.50 0.00%
DNP 24.50 +4.26%
DOC 10.00 0.00%
DPG 91.00 +1.11%
DPS 2.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.60 0.00%
DXV 4.98 +4.62%
G36 7.40 +1.37%
GKM 13.40 -0.74%
GMX 25.00 -7.41%
GND 22.50 0.00%
GTH 5.70 0.00%
GTN 15.05 +0.33%
H11 8.90 0.00%
HAM 18.50 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 9.70 +6.95%
HBC 46.80 +0.86%
HC3 25.00 +2.04%
HCC 17.10 -1.72%
HCI 4.90 0.00%
HEC 20.10 +0.50%
HEJ 11.50 0.00%
HHG 7.00 -2.78%
HID 4.01 -0.50%
HLG 11.50 0.00%
HLY 15.50 0.00%
HMS 31.80 -0.31%
HOM 4.40 +2.33%
HPM 19.20 +0.52%
HT1 17.20 +2.99%
HTC 25.60 0.00%
HU1 8.00
HU3 9.20 0.00%
HU4 5.60 0.00%
HVX 4.20 -5.62%
I10 0.80 0.00%
ICC 55.00 0.00%
ICG 6.60 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 25.00 0.00%
IDV 29.90 +3.82%
IJC 10.00 +2.04%
ITQ 3.30 -2.94%
KDM 3.10 -3.12%
KSB 43.30 -3.35%
KTT 4.70 0.00%
L10 16.00 +1.27%
L12 5.70 0.00%
L14 89.40 -0.22%
L18 8.80 -4.35%
L45 3.70 +12.12%
LAI 10.00 0.00%
LBM 32.55 -2.25%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.50 -1.41%
LCS 2.40 0.00%
LHC 55.20 -0.90%
LIC 8.00 0.00%
LIG 4.40 +2.33%
LM8 23.40 -2.09%
LMI 10.40 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.60 -5.88%
MBG 3.30 +6.45%
MCC 13.30 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 -5.00%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.05 0.00%
MEC 2.80 -6.67%
MST 3.70 -2.63%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 7.00 +1.45%
NDX 15.10 +2.03%
NHA 12.00 -0.83%
NHC 28.40 0.00%
NKG 41.00 0.00%
NMK 12.00 0.00%
NNC 52.20 -2.06%
NTB 0.60 0.00%
NTP 68.00 0.00%
PCC 18.20 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 6.00 0.00%
PHC 17.10 0.00%
PNT 8.60 +13.16%
PPG 1.00 0.00%
PTC 7.00 0.00%
PTD 16.50 0.00%
PTE 5.50 0.00%
PTO 13.80 +15.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.50 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.30 -0.43%
PXL 2.40 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 9.90 +1.85%
PXT 4.73 -2.47%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.40 0.00%
RCC 13.80 0.00%
RCD 31.90 -1.54%
REE 41.40 +0.98%
ROS 166.30 +0.91%
S12 1.00 -9.09%
S27 4.20 0.00%
S55 25.10 0.00%
S74 6.60 0.00%
S96 0.60 0.00%
S99 5.20 -1.89%
SAV 11.50 +4.55%
SBA 16.25 +0.31%
SC5 24.10 -1.23%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 2.70 0.00%
SD1 2.30 0.00%
SD2 5.60 -1.75%
SD3 3.30 -5.71%
SD4 12.80 +1.59%
SD5 9.90 -1.00%
SD6 7.80 0.00%
SD7 3.80 +2.70%
SD8 0.50 0.00%
SD9 8.90 0.00%
SDA 3.00 -3.23%
SDB 1.10 0.00%
SDC 14.70 0.00%
SDE 3.60 0.00%
SDG 20.00 0.00%
SDJ 8.50 -15.00%
SDN 35.00 +2.34%
SDP 2.70 -3.57%
SDT 8.20 0.00%
SDU 11.00 +10.00%
SDX 5.50 +5.77%
SDY 7.20 0.00%
SHI 7.25 -0.41%
SHP 22.50 0.00%
SIC 11.90 +1.71%
SII 17.00 -5.56%
SJC 13.50 0.00%
SJE 24.50 0.00%
SJM 1.00 +11.11%
SJS 29.00 +2.84%
STL 0.80 0.00%
STV 15.00 -0.66%
SVN 3.10 -6.06%
TA6 16.80 0.00%
TA9 14.80 -8.64%
TBT 0.50 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 3.30 -1.79%
TEC 7.00 0.00%
THG 38.80 +0.26%
TKC 27.00 0.00%
TLD 14.30 +2.51%
TLT 15.00 -3.23%
TMW 15.00 0.00%
TNB 5.10 -12.07%
TNI 6.40 +0.47%
TNM 5.50 0.00%
TRT 10.00 0.00%
TTB 11.80
TTC 18.10 0.00%
TTL 10.00 -23.08%
TTZ 4.50 -4.26%
TV1 17.45 -1.97%
TV2 160.00 -1.23%
TV3 55.00 +10.00%
TV4 15.40 0.00%
TVA 15.50 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 10.00 +3.09%
UDC 4.00 -4.76%
UIC 32.85 +2.66%
USC 10.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 12.80 0.00%
V15 0.30 0.00%
V21 13.70 -2.14%
VC1 13.10 -2.96%
VC2 16.00 +5.26%
VC3 17.60 0.00%
VC5 1.30 0.00%
VC6 8.50 0.00%
VC7 18.00 +0.56%
VC9 13.90 -4.79%
VCC 12.90 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.30 +1.30%
VCS 233.20 +1.39%
VCT 3.00 0.00%
VE1 18.10 -3.21%
VE2 11.20 0.00%
VE3 11.50 0.00%
VE9 4.40 0.00%
VES 1.10 +10.00%
VGC 25.00 -0.40%
VGV 10.50 0.00%
VHL 48.50 0.00%
VIT 16.50 -1.20%
VLB 37.00 +3.93%
VNE 7.45 -1.32%
VTS 13.50
VTV 15.80
VVN 7.40 -14.94%
VXB 12.10
X18 2.60 0.00%
XMD 4.10 0.00%

VNE: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

VSD- 14/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Tên chứng khoán Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Mã chứng khoán: VNE Mã ISIN: VN000000VNE5 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm