Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 26.90 +4.26%
ACS 12.40 0.00%
AMS 8.00 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.10 -8.70%
BCC 7.40 0.00%
BCE 5.59 -0.18%
BDT 13.50 0.00%
BHC 2.50 +4.17%
BHV 4.20 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 89.60 -0.44%
BT6 5.50 +3.77%
BTC 70.00 0.00%
BTD 17.00 +6.25%
BTS 4.70 -2.08%
BXH 12.60 0.00%
C32 36.80 +0.55%
C36 13.70 0.00%
C47 15.90 +4.95%
C69 6.30 -1.56%
C71 10.50 0.00%
C92 6.60 0.00%
CC1 19.00 0.00%
CC4 11.90 -14.39%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.80 0.00%
CCM 34.00 0.00%
CCV 12.10 +14.15%
CDC 16.30 +1.88%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 25.10 +2.45%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.20 -0.97%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 9.00 -8.16%
CID 2.50 0.00%
CIG 2.97 +6.83%
CII 34.75 +2.21%
CIP 11.60 0.00%
CLH 14.50 0.00%
CMS 5.20 0.00%
CNN 12.70 0.00%
CNT 1.60 +14.29%
CQT 6.30 +12.50%
CSC 31.10 -0.32%
CT3 8.10 -1.22%
CT6 6.00 0.00%
CTD 226.00 +1.76%
CTI 29.75 +0.17%
CTN 0.80 0.00%
CTR 26.50 +3.92%
CTX 23.70 0.00%
CVT 54.00 +0.19%
CX8 9.80 +7.69%
CYC 2.00 0.00%
D2D 68.00 +5.43%
DAC 9.00 0.00%
DAG 9.37 +1.85%
DC1 14.30 0.00%
DC2 10.50 -9.48%
DC4 9.90 0.00%
DCF 8.50 -1.16%
DCT 1.70 0.00%
DGT 13.00 0.00%
DHA 33.20 -1.48%
DID 6.00 0.00%
DIG 21.40 +0.23%
DIH 11.90 0.00%
DL1 40.70 +7.96%
DND 16.90 +3.68%
DNP 20.00 -4.31%
DOC 10.40 0.00%
DPG 77.00 -1.28%
DPS 2.10 -4.55%
DSG 10.00 0.00%
DTV 11.00 0.00%
DXV 4.54 0.00%
G36 7.70 -2.53%
GKM 14.60 +0.69%
GMX 36.60 0.00%
GND 21.70 +3.33%
GTH 4.80 0.00%
GTN 15.50 0.00%
H11 8.90 0.00%
HAM 17.00 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.32 +0.24%
HBC 49.00 -0.61%
HC3 25.00 -0.79%
HCC 18.00 -1.64%
HCI 6.40 0.00%
HEC 20.40 0.00%
HEJ 11.70 0.00%
HHG 7.70 -1.28%
HID 4.35 +4.32%
HLG 11.75 0.00%
HLY 14.40 0.00%
HMS 31.70 -4.80%
HOM 4.10 +2.50%
HPM 20.40 +0.49%
HT1 16.25 -1.52%
HTC 28.00 0.00%
HU3 9.00 +1.01%
HU4 6.90 +2.99%
HVX 4.12 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 53.00 0.00%
ICG 7.00 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 25.90 +3.60%
IDV 33.80 -1.17%
IJC 9.45 +1.07%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.70 -3.57%
KSB 44.60 0.00%
KTT 4.50 0.00%
L10 14.50 -4.61%
L12 7.00 0.00%
L14 79.00 +0.25%
L18 8.50 -5.56%
L45 2.30 0.00%
LAI 11.50 0.00%
LBM 34.50 +1.47%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.45 +0.48%
LCS 2.20 0.00%
LHC 57.50 +1.77%
LIC 9.90 0.00%
LIG 4.30 +2.38%
LM8 22.50 +2.27%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.90 0.00%
MBG 2.90 +3.57%
MCC 13.70 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 0.00%
MCT 16.60 0.00%
MDG 14.10 +4.44%
MEC 3.10 +6.90%
MST 5.90 -9.23%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.40 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 6.00 -3.23%
NDX 12.30 +0.82%
NHA 11.50 +1.77%
NHC 31.70 0.00%
NKG 38.20 +1.33%
NMK 12.60 0.00%
NNC 52.10 +0.39%
NTB 0.60 +20.00%
NTP 75.00 +1.49%
PCC 20.00 0.00%
PCM 4.50 0.00%
PEC 9.90 0.00%
PHC 14.70 0.00%
PNT 7.50 0.00%
PPG 1.20 0.00%
PTC 6.40 +3.39%
PTD 15.00 0.00%
PTE 3.90 0.00%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 +20.00%
PVV 1.40 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.45 0.00%
PXL 2.30 -4.17%
PXM 0.40 +33.33%
PXS 7.59 +1.88%
PXT 4.20 0.00%
QNC 4.00 0.00%
RCC 15.00 0.00%
RCD 27.60 -4.83%
REE 41.00 +1.23%
ROS 136.90 -6.93%
S12 1.10 0.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.50 +3.52%
S74 6.70 -4.29%
S96 0.80 0.00%
S99 5.20 0.00%
SAV 10.00 -3.85%
SBA 17.00 +0.59%
SC5 29.35 +2.80%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 2.30 0.00%
SD2 5.80 -1.69%
SD3 4.00 +5.26%
SD4 12.00 0.00%
SD5 10.00 0.00%
SD6 8.30 0.00%
SD7 3.50 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 8.70 0.00%
SDA 3.10 0.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 3.90 0.00%
SDG 16.30 -9.94%
SDJ 6.80 0.00%
SDN 36.00 0.00%
SDP 3.30 0.00%
SDT 8.50 0.00%
SDU 13.60 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.00 0.00%
SHI 7.25 0.00%
SHP 22.00 -4.35%
SIC 10.30 0.00%
SII 20.40 0.00%
SJC 13.10 -0.76%
SJE 22.90 0.00%
SJM 1.00 +11.11%
SJS 32.50 +1.88%
STL 0.90 0.00%
STV 16.50 0.00%
SVN 2.30 -4.17%
TA6 16.80 0.00%
TA9 14.90 +6.43%
TBT 0.50 -16.67%
TBX 8.10 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 3.54 +4.12%
TEC 7.00 0.00%
THG 43.90 -1.79%
TKC 26.80 -0.74%
TLD 12.60 -1.18%
TLT 15.70 0.00%
TMW 14.50 0.00%
TNB 5.70 0.00%
TNI 6.59 +2.17%
TNM 3.70 -5.13%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.00 0.00%
TTZ 4.00 +5.26%
TV1 18.40 0.00%
TV2 140.40 0.00%
TV3 31.40 +9.79%
TV4 14.50 0.00%
TVA 13.70 -10.46%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.20 +4.55%
UDC 3.73 0.00%
UIC 33.00 +0.92%
USC 10.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 19.60 0.00%
V15 0.40 -20.00%
V21 14.00 0.00%
VC1 13.20 0.00%
VC2 18.20 +0.55%
VC3 18.70 -0.53%
VC5 1.30 0.00%
VC6 7.90 +3.95%
VC7 18.30 0.00%
VC9 15.50 0.00%
VCC 13.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.30 +0.43%
VCS 257.00 +1.18%
VCT 3.00 0.00%
VE1 14.40 -6.49%
VE2 10.80 0.00%
VE3 11.80 +2.61%
VE9 4.60 0.00%
VES 1.00 +11.11%
VGC 25.00 +1.21%
VGV 11.00 -2.65%
VHL 53.00 +9.73%
VIT 16.70 +0.60%
VLB 34.80 +14.85%
VNE 8.10 -1.22%
VTS 15.00 0.00%
VTV 16.00 0.00%
VVN 4.50 +12.50%
VXB 13.20 0.00%
X18 2.70 +12.50%
XMD 4.10 0.00%

MTS: Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

VSD- 07/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư - TKV Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV Mã chứng khoán: MTS Mã ISIN: VN000000MTS1 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm