Công Ty
AGF ( HSX )
9 ()
  -  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Mã CK       
     
  2016 2015 2014 2013 2012
ĐỊNH GIÁ  - - - - -
      EPS  - - 2,565.454 1,257.273 1,633.059
      Thư giá  - - 30,754.533 29,164.530 31,678.297
      Cổ tức /cp  - -   909.091 614.503
      Tỷ suất cổ tức        6.18% 6.01%
      Doanh Thu/CP   - - 98,909.123 180,082.474 134,232.444
TĂNG TRƯỞNG  - - - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - 238.11% -37.19% -31.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - - -9.02% 6.48% -4.28%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - 238.11% -37.19% -31.91%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - - -1.54% 43.83% -8.23%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - - -4.47% 40.78% -9.07%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - - - -
      Lợi nhuận gộp biên  - - 12.15% 12.15% 12.49%
      Lợi nhuận trước thuế biên  - - 3.25% 1.22% 1.51%
      Lợi nhuận ròng biên  - - 2.59% 0.70% 1.22%
      EBITDA  2.133 3.122 3.632 2.296 1.617
      ROA  - - 3.23% 1.12% 2.08%
      ROE  - - 8.56% 2.89% 5.21%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - - - -
      Thanh toán hiện tại  - - 1.354 1.284 1.273
      Thanh toán nhanh  - - 0.607 0.544 0.425
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - -      
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - - 41.98% 47.05% 43.18%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - -      
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - - - -
      Vòng quay phải thu  - - 4.587 7.110 7.624
      Vòng quay phải trả  - - 7.235 11.940 16.107
      Vòng quay tồn kho  - - 2.927 3.564 3.946
      Chu kỳ tiền mặt  - - 153.829 123.190 118.038
      Vòng quay tổng tài sản  - - 1.245 1.602 1.707
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - - - -
      Vòng quay tài sản cố định  - - 8.635 8.753 7.082
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm